Rozwój potencjału grupy poszukiwawczo-ratowniczej Mołdawii zgodnie ze standardami ONZ

Czas trwania projektu: kwiecień 2019-grudzień 2019 (Moduł I), luty 2020 – grudzień 2020 (Moduł II)

Lokalizacja: Kiszyniów, Mołdawia

Donor: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Polska Pomoc)

Status: w realizacji

Dlaczego pomagamy

Mołdawia położona jest w rejonie aktywnym sejsmicznie, gdzie systematycznie dochodzi do trzęsień ziemi. Dane historyczne pokazują, że trzęsienia te mogą osiągać magnitudę nawet do 8 Mw. Oznacza to, że istnieje bardzo duże ryzyko poważnych zniszczeń infrastruktury, a także konieczności podjęcia działań poszukiwawczo-ratowniczych w celu odnalezienia osób poszkodowanych.

Utworzenie Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej (USAR) w Mołdawii zgodnie ze standardami ONZ (INSARAG) w znacznym stopniu przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa ludności, a także przygotuje struktury ratownicze do efektywnej współpracy w zakresie przyjmowania pomocy od innych grup USAR, które w razie katastrofy mogłyby pojawić się na miejscu z pomocą.

W rejonie Mołdawii jedynie grupy USAR z Rumunii, Węgier i Ukrainy posiadają certyfikat INSARAG.

Cel

Priorytetami w trakcie trwania projektu są:

  • podniesienie efektywności prowadzonych działań ratowniczych,
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ratowników i osób poszkodowanych,
  • efektywne i bezpieczne wykorzystanie dostarczonego przez Fundację sprzętu ratowniczego.

Działania

Działania na rzecz rozwoju potencjału grupy poszukiwawczo ratowniczej Mołdawii zgodnie z wytycznymi ONZ zostały zaplanowane na lata 2019-2020 i składają się z 2 modułów.

Moduł I – zrealizowano w okresie od kwietnia do grudnia 2019r.

Celem działań podejmowanych w ramach Modułu I było:

  • określenie ram funkcjonowania grupy oraz prezentacja wariantów jej rozwoju,
  • przeszkolenie komponentu dowódczego w zakresie koordynacji działań,
  • doposażenie grupy w zestaw 5 namiotów szybkorozstawialnych na potrzeby logistyki grupy.

W wyniku szeregu spotkań  i konsultacji bilateralnych, jak również przeprowadzonych działań i analiz ustalono ze stroną mołdawską, że na obecnym etapie optymalnym rozwiązaniem jest utworzenie Średniej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej (Medium USAR) do działań krajowych i transgranicznych, a w przyszłości również w szerszym obszarze geograficznym. Ocena przygotowania zarówno istniejących struktur, jak i samych ratowników wskazała na konieczność podjęcia działań, dzięki którym przyszły personel grupy zrozumie wszystkie idee stojące za wytycznymi INSARAG. W związku z tym przeprowadzono cykl szkoleń i warsztatów, których celem było nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności – elementów niezbędnych do efektywnych działań w trakcie akcji ratunkowej po wystąpieniu trzęsienia ziemi. Jednocześnie by grupa mogła w zacząć efektywnie funkcjonować rozpoczęto proces doposażenia jej w sprzęt niezbędny do realizacji zadań Grupy USAR.

Zorganizowano udział przedstawicieli strony mołdawskiej w ćwiczeniu Recertyfikacji INSARAG Grupy USAR z Ukrainy, jak również przeprowadzono ćwiczenia praktyczne w zakresie rekonesansu i sektoryzacji miejsca działań. Wieloletnie doświadczenie ekspertów Fundacji iHELP Institute na co dzień członków komponentu dowódczego grupy USAR Poland znacznie ułatwiło identyfikację najistotniejszych problemów grupy mołdawskiej. Wśród kluczowych obszarów najważniejszym problemem okazał się brak szkoleń praktycznych dla każdego szczebla jak również braki w wyposażeniu sztabu i sprzęcie ochrony indywidualnej ratowników. Działania w ramach Modułu I pozwoliły na przygotowanie „mapy drogowej” rozwoju grupy w okresie najbliższych kilku lat. Część z zagadnień tam nakreślonych zostanie zrealizowana w ramach Modułu II.

Moduł II – zaplanowany na okres od lutego do grudnia 2020r.

W drugiej części projektu zaplanowano działania praktyczne dla zespołu ratowniczego obejmujące szkolenia w zakresie stabilizacji konstrukcji budowlanych oraz warsztaty dotyczące praktycznych aspektów działań z użyciem sprzętu do poszukiwania, lokalizacji oraz uwalniania uwięzionych osób. Podobnie jak w roku poprzednim, zaplanowano zakup sprzętu sztabowego stanowiącego wyposażenie namiotów, które przekazano w pierwszej części projektu. Na zakończenie projektu przewidziano organizację ćwiczeń praktyczne z udziałem części lub całej grupy w wariancie średnim, które mają być sprawdzianem wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie dwóch lat projektu.

Szczegóły dotyczące działań będą na bieżąco aktualizowane.