Poprawa systemu ratownictwa drogowego i zarządzania kryzysowego w obwodzie zakarpackim

 

Czas trwania projektu: kwiecień – grudzień 2018

Lokalizacja: Obwód Zakarpacki, Ukraina

Donor: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Polska Pomoc)

Status: zakończony

 

Dlaczego pomagamy

Przez graniczący z Polską, Słowacją, Węgrami i Rumunią region zakarpacki przebiegają główne ciągi komunikacyjne wchodzące w skład V Paneuropejskiego korytarza transportowego. Wzmożony ruch transportowy w połączeniu z niskim standardem nawierzchni dróg przyczyniają się do wielu niekorzystnych zdarzeń w komunikacji drogowej w tym miejscu.

Położenie geograficzne oraz ukształtowanie terenu Zakarpacia również nie są sprzyjające. Region często nawiedzany jest przez kataklizmy naturalne, takie jak silne wiatry i powodzie.

Działające na tym terenie służby ratownicze borykają się z niedofinansowaniem, słabym wyposażeniem w sprzęt oraz niewystarczającym szkoleniem w zakresie ratownictwa technicznego. Brakuje planów rozwoju ratownictwa specjalistycznego.

Szansą na poprawę wyżej opisanej sytuacji jest wsparcie systemu ratownictwa drogowego i zarządzania kryzysowego poprzez doposażenie służb ratowniczych w sprzęt ratownictwa techniczno-drogowego oraz nabycie nowej wiedzy i praktycznych umiejętności ratowników w ww. obszarze.

Stworzenie rekomendacji rozwoju ratownictwa technicznego i specjalistycznego pozwoli na poprawę bezpieczeństwa na drogach, a w dłuższej perspektywie wpłynie korzystnie na zabezpieczenie wszystkich uczestników komunikacji drogowej. Poprzez szkolenia kadry dowódczej z zakresu uwarunkowań realizacji międzynarodowej współpracy ratowniczej, służby zarządzania kryzysowego obwodu zakarpackiego będą przygotowane do prowadzenia wspólnych działań ratowniczych
w układzie transgranicznym.

Cel

Priorytetami w trakcie trwania projektu były:

  • opracowanie programu szkolenia z zakresu ratownictwa techniczno-drogowego dla służb ratowniczych obwodu zakarpackiego,
  • zakup sprzętu ratownictwa techniczno-drogowego dla służb ratowniczych obwodu zakarpackiego,
  • przeszkolenie praktyczne z zakresu ratownictwa techniczno-drogowego,
  • przeszkolenie z zakresu uwarunkowań realizacji międzynarodowej współpracy ratowniczej w tym prowadzenia działań ratowniczych,
  • opracowanie rekomendacji rozwoju ratownictwa techniczno-drogowego w obwodzie zakarpackim.

Działania

W ramach projektu przewodzono szereg działań, które skupiały się na przeszkoleniu i opracowaniu planu rozwoju w zakresie ratownictwa techniczno-drogowego oraz wyposażenie służb ratowniczych obwodu zakarpackiego w nowoczesny sprzęt ratowniczy.

Fundacja iHELP Institute w ramach projektu zakupiła oraz przekazała strażakom z miejscowości Chust na Zakarpaciu zestaw wysokiej klasy narzędzi hydraulicznych. Aby w pełni wykorzystać możliwości techniczne sprzętu, eksperci Fundacji przeprowadzili dwa szkolenia praktyczne w oparciu
o wypracowany na początku projektu program.

Szkolenia zrealizowano w Polsce (Rudna Mała) oraz na Ukrainie (Chust). Skupiono się na nich na zdarzeniach z udziałem dużych i ciężkich przedmiotów, a także wypadkach samochodów osobowych.  Podczas szkoleń omówiono między innymi:

  • rodzaje sprzętu i pole sprzętowe, organizację pracy, planowanie działań i ich kolejne etapy,
  • rolę pracy zespołowej i umiejętności lidera,
  • budowę pojazdów osobowych, rodzaje ich napędów, systemy bezpieczeństwa oraz wpływ tych czynników na rodzaj podejmowanych działań ratowniczych,
  • zagadnienia związane z bezpieczeństwem działań ratowniczych.

Łącznie przeszkolono ponad 40 ratowników. Przy ich wyborze kierowano się kryterium miejsca pełnienia służby, posiadanego wykształcenie i doświadczenia zawodowe. Taki dobór ratowników pozwolił na przeniesienie wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia na wszystkie jednostki ratowniczo-gaśnicze w rejonie.

W ramach kolejnych działań projektu eksperci Fundacji przeprowadzili szkolenie, na którym podzielili się wiedzą w zakresie międzynarodowych systemów ratowniczych, zasad określających ich funkcjonowanie oraz współpracy z instytucjami i komórkami nadzorującymi ich funkcjonowanie. Przygotowali tym samym kadrę kierowniczą partnera projektu do współpracy ratowniczej podczas ćwiczeń i realnych zagrożeń, których likwidacja wymaga zaangażowania służb ratowniczych z więcej niż jednego państwa. Uczestnicy szkolenia zapoznali się także z systemami pomocy międzynarodowej w ramach ONZ, UE i EADRCC i zasadami przyjmowania pomocy międzynarodowej w sytuacjach katastrof.